प्रश्नमंजुषा -108

इंग्रजी घटक


1. Choose the correct simple sentence from the following sentences:

A. You can go by the train.
B. You can go by bus or by train.
C. You can go by bus when you miss the train.
D. If you miss the train, you can go by the bus.

Click for answer 
A. You can go by the train.

2. Complete the following sentence using the correct alternative:
___________ you come, I will not go for a picnic.

A. Unless
B. Otherwise
C. So
D. May

Click for answer 
A. Unless

3. Use the correct question tag in the following sentence:
You must not tell a lie____________?
A. do you ?
B. must you ?
C. should not you?
D. will you ?

Click for answer 
B. must you ?


4. Choose the best alternative to fill in the blank:
I _________ the sound.

A. heard
B. has heard
C. has been hearing
D. am hearing

Click for answer 
D. am hearing


5. Choose the correct antonym of the word 'include' from the following.

A. seclude
B. exclude
C. solitude
D. keep out

Click for answer 
B. exclude

6. Choose one of the following words is the appropriate synonym of the word 'honorable' ?

A. Respectable
B. Unworthy
C. Honorary
D. Dependable

Click for answer 
C. Honorary

7. Complete the following sentence using correct alternative.
"Let us ________ about the monsoon."

A. speak
B. speaking
C. to speak
D. spoke

Click for answer 
A. speak

8. Choose the correct exclamatory sentence:

A. What a terrible fire this is !
B. What a terrible fire this is ?
C. What ! a terrible fire this is .
D. What ? a terrible fire this is !!

Click for answer 
A. What a terrible fire this is !

9. Choose the correct direct speech of:
Mother asked him whether he had watered the plants.

A. "Have you watered the plants?" his mother asked him.
B. "Have you watered the plants?" mother said to him.
C. His mother said, "Has he watered the plants?"
D. His mother asked, "Whether you have watered the plants?"

Click for answer 
D. His mother asked, "Whether you have watered the plants?"


10. Choose the correct preposition from the following alternatives given below:
He arrived _________ I was still sleeping.

A. after
B. until
C. while
D. before

Click for answer 
C. while
Read More »

प्रश्नमंजुषा -107

1. महाराष्ट्रात पिण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मागणी आधारित कोणती योजना राबविली गेली ?

A. पाणी पुरवठा प्रकल्प
B. जल स्वराज्य प्रकल्प
C. आपले पाणी प्रकल्प
D. राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल प्रकल्प

Click for answer 
B. जल स्वराज्य प्रकल्प


2. राज्यातील बालकुपोषण, बालमृत्यू या गंभीर समस्यांना आळा घालण्यासाठी व माता-बालकांच्या आरोग्याची काळजी कोणत्या मिशनची स्थापना करण्यात आली आहे ?

A. इंदिरा गांधी माता-बाल आरोग्य पोषण मिशन
B. सावित्रीबाई फुले माता-बाल संगोपन पोषण मिशन
C. राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य पोषण मिशन
D. माता-बाल आरोग्य पोषण मिशन

Click for answer 
C. राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य पोषण मिशन

3. राज्यपाल ___________यांना संबोधून आपल्या अधिकारपदाचा सहीनिशी लेखी राजीनामा देवू शकतो.

A. राष्ट्रपतीला
B. मुख्यमंत्र्याला
C. पंतप्रधानाला
D. यापैकी नाही

Click for answer 
A. राष्ट्रपतीला

4. विधीमंडळाच्या दोन अधिवेशनात जास्तीत जास्त किती कालावधी पेक्षा जास्त अंतर असू नये अशी तरतूद आहे ?

A. 3 महिने
B. 6 महिने
C. 9 महिने
D. 12 महिने

Click for answer 
B. 6 महिने

5. भारताने संयुक्त राष्ट्र संघटना (UNO) मध्ये कोणत्या वर्षी प्रवेश घेतला?

A. 1947
B. 1950
C. 1951
D. 1945

Click for answer 
D. 1945

6. खालीलपैकी कोणत्या राज्यांच्या विधानसभेची सदस्य संख्या 60 पेक्षा कमी आहे ?
अ. महाराष्ट्र
ब. गोवा
क. अरुणाचल प्रदेश
ड . मिझोराम

A. अ,ब,क
B. ब,क,ड
C. अ,क,ड
D. वरील सर्व

Click for answer 
B. ब,क,ड

7. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कोणत्या रकमेच्या नोटा प्लास्टिकच्या नोटांच्या स्वरूपात चलनात आणण्याचे ठरवले आहे ?

A. रु. 10
B. रु. 20
C. रु. 50
D. रु. 100

Click for answer 
A. रु. 10


8. महानगर पालिकेच्या अध्यक्षास महापौर हा शब्द कोणी सुचविला ?

A. लोकमान्य टिळक
B. स्वातंत्र्यवीर सावरकर
C. जयंतराव टिळक
D. आचार्य अत्रे

Click for answer 
B. स्वातंत्र्यवीर सावरकर

9. भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामातील _____________ हा कालावधी मवाळ कालखंड म्हणून ओळखला जातो.

A. इ.स. 1885 ते 1905
B. इ.स. 1885 ते 1920
C. इ.स. 1905 ते 1920
D. इ.स. 1920 ते 1948

Click for answer 
A. इ.स. 1885 ते 1905

10. 'ओरायन 'हा ग्रंथ _____________ ह्या महान नेत्याच्या विद्वत्तेचे दर्शन घडवितो.

A. स्वातंत्र्यवीर सावरकर
B. महात्मा गांधी
C. लोकमान्य टिळक
D. सुभाषचंद्र बोस

Click for answer 
C. लोकमान्य टिळक
Read More »

प्रश्नमंजुषा -106

मराठी आणि इंग्रजी


1. "The Philosopher's Stone " ह्या शब्दाचा अर्थ सांगा.

A. A Gem
B. A Stone
C. A Stone which turns iron into Gold.
D. Gold

Click for answer 
C. A Stone which turns iron into Gold.

2. Flag या शब्दासाठी मराठी अर्थाचा नपुसकलिंगी शब्द ओळखा.

A. ध्वज
B. निशाण
C. पताका
D. दर्शकपट्टी

Click for answer 
B. निशाण


3. निर्णय घेणे या क्रियापदापासून खालील इंग्रजी नाम तयार होते.

A. decided
B. decidedness
C. decision
D. deciding

Click for answer 
C. decision4. "ती गुलाबी उषा म्हणजे परमेश्वराचे प्रेम जणू " मराठी भाषेतील उत्प्रेक्षा अलंकाराच्या या विधानाशी साधर्म्य दर्शविणारे इंग्रजी वाक्य कोणते ते लिहा.

A. The rosy morning is like love of God.
B. The rosy dawn is as if love of God.
C. The pink morning is like love of God.
D. The fresh morning is as if love of God.

Click for answer 
B. The rosy dawn is as if love of God.

5. "नाममुद्रित पत्र " या शब्दासाठी खालीलपैकी योग्य पर्याय कोणता ?

A. Letter Head
B. Letter of Authority
C. Letter of Advice
D. Letter of Introduction

Click for answer 
A. Letter Head

6. " लक्ष्मी चंचल असते " या मराठी वाक्यबंधासाठी खालील इंग्रजीतील कोणते योग्य भाषांतर निवडाल.

A. Laxmi is movable.
B. God is everywhere.
C. Rich person is very great.
D. Wealth has wings.

Click for answer 
D. Wealth has wings.


7. "Mandar could not go to learn English." या इंग्रजी नकारार्थी वाक्याचे मराठीतील होकारार्थी वाक्य कोणते ?

A. मंदार इंग्रजी शिकायला गेलेला नव्हता.
B. मंदार इंग्रजी शिकायला जाऊ शकला.
C. मंदार इंग्रजी शिकायला जाऊ शकतो.
D. मंदार इंग्रजी शिकायला गेला असेल.

Click for answer 
B. मंदार इंग्रजी शिकायला जाऊ शकला.

8. "The one who is associated one another in the same employment." या इंग्रजी वाक्यबंधासाठी खालीलपैकी मराठीतील कोणता योग्य पर्याय निवडाल.A. सभासद
B. सहकारी
C. सहोदर
D. समवयस्क

Click for answer 
B. सहकारी

9. "The watchman will be sitting at main gate " हे विधान कोणत्या काळातील आहे ?

A. वर्तमानकाळ
B. चालू भूतकाळ
C. चालू वर्तमानकाळ
D. चालू भविष्यकाळ

Click for answer 
D. चालू भविष्यकाळ

10. " Wife " या शब्दाला मराठीमध्ये असणारा अनेकवचनी शब्द कोणता ?

A. बायको
B. सख्या
C. लग्नाच्या बायका
D. बाया

Click for answer 
C. लग्नाच्या बायका
Read More »

प्रश्नमंजुषा -105
1. जमशेदपूर हे औद्योगिक शहर_____________ या नदीवर वसले आहे.

A. महानदी
B. सोन
C. सुवर्णरेखा
D. गंगा

Click for answer 
C. सुवर्णरेखा

2. भारतात चहा उत्पादनात ____________ राज्याचा प्रथम क्रमांक आहे.

A. आसाम
B. बिहार
C. महाराष्ट्र
D. ओरिसा

Click for answer 
A. आसाम


3. महाराष्ट्राची पठारी विभागामध्ये _________ मृदा मोठया प्रमाणात विखुरलेली आढळते.

A. काळी
B. तांबडी
C. गाळाची
D. जांभी

Click for answer 
A. काळी


4. _____________ ही नदी वर्धा नदीची उपनदी आहे.

A. पेनगंगा
B. भीमा
C. येरळा
D. पंचगंगा

Click for answer 
A. पेनगंगा

5. ___________ या सरोवराची निर्मिती उल्कापातामधून झालेली आहे.

A. चिलका
B. लोणार
C. सांभार
D. पुलीकेत

Click for answer 
B. लोणार

6. _____________ हा भारतातील प्राचीन घडीचा पर्वत आहे.

A. अरावली
B. सह्याद्री
C. विंध्य
D. निलगिरी

Click for answer 
A. अरावली


7. माथेरान हे _____________ वस्तीचे उदाहरण आहे.

A. रेषीय
B. जुळी
C. गोलाकार
D. डोंगरमाथा

Click for answer 
D. डोंगरमाथा

8. खालीलपैकी कोणते स्थान महाराष्ट्रातील ऊर्जा निर्मिती केंद्र नाही ?

A. उरण
B. खापरखेडा
C. अंबरनाथ
D. परळी

Click for answer 
C. अंबरनाथ

9. आपण महाराष्ट्रामध्ये पश्चिमेकडून पूर्वेकडे जातो तेव्हा विविध नद्यांची खोरी पार करतो, त्यांचा क्रम खालीलपैकी कोणता ?

A. भीमा , वैनगंगा , सीना , सावित्री
B. वैनगंगा , सीना , भीमा , सावित्री
C. सावित्री, भीमा , सीना , वैनगंगा
D. वैनगंगा, भीमा , सीना , सावित्री

Click for answer 
C. सावित्री, भीमा , सीना , वैनगंगा

10. रंगराजन कमिटी ही __________________शी संबंधित आहे.

A. राष्ट्रीय बचत आणि गुंतवणूकीशी
B. गुजरात दंगलीशी
C. मुंबई हल्ल्याशी
D. राजीव गांधी हत्येशी

Click for answer 
A. राष्ट्रीय बचत आणि गुंतवणूकीशी
Read More »