Showing posts with label AMIV. Show all posts
Showing posts with label AMIV. Show all posts

Friday, July 8, 2011

प्रश्नमंजुषा -58

प्रश्नमंजुषा -58


1.महाराष्ट्र राज्यात मान्सूनपूर्व पर्जन्यास ______ म्हणतात .

A.आम्रसरी
B. कॉफी बहार सरी
C.कालबैसाखी
D.आँधी

Click for answer 
A.आम्रसरी

2. नैसर्गिक वायूचे सर्वात जास्त उत्पादन ___________ येथे होते.

A. मुंबई हाय
B. नाझीरा
C. दिग्बोई
D. कोयाली

Click for answer 
A. मुंबई हाय


3.पुढीलपैकी कोणता अधिकार मुलभूत अधिकारात मोडत नाही?

A. भाषण स्वातंत्र्य
B. समानतेचा हक्क
C. मालमत्तेचा अधिकार
D.स्वत:च्या पसंतीचा धर्म स्वीकारण्याचा हक्क 

Click for answer 
C. मालमत्तेचा अधिकार

4.मुंबई उच्च न्यायालयाची खंडपीठे कोठेकोठे  आहेत?

A. औरंगाबाद नागपूर नाशिक
B. औरंगाबाद नागपूर पणजी
C. मुंबई  नागपूर पणजी
D. मुंबई पणजी नाशिक

Click for answer 
B. औरंगाबाद नागपूर पणजी

5.सरकारी विधेयकाचा आराखडा __________ हे तयार करतात.

A.मंत्री
B.संसदीय सचीव
C.लोकसभेचा अध्यक्ष
D.राज्यसभेचा सभापती

Click for answer 
A.मंत्री

6. महाराष्ट्राचा ____________हा जिल्हा गुजरात आणि मध्यप्रदेश यांच्या सीमेवर आहे.

A. नाशिक
B. धुळे
C. जळगाव
D. बुलढाणा

Click for answer 
B. धुळे

7.भारतीय राज्यघटनेच्या विभाग 3 मधील  कलम __________ मध्ये ' स्वातंत्र्याच्या अधिकारा'ची तरतूद केली आहे.

A. 36 ते 51
B. 29 ते 30
C. 19
D. 32 ते 35

Click for answer 
C. 19

8. महाराष्ट्रात नगरपरिषदेची किती वर्गात  विभागणी केली आहे?

A.  4
B.  3
C.  2
D. 1

Click for answer 
B.  3

9._________साली भारतीय संसदेने 'भारतीय नागरिकत्वाचा ' कायदा संमत केला.

A. 1949
B. 1976
C. 1955
D. 1952

Click for answer 
C. 1955

10.पुढीलपैकी कोणता कार राज्यसरकार लादते ?

A. उत्पादन शुल्क
B. आयकर
C. महामंडळ कर
D. जमीन महसूल

Click for answer 
A. उत्पादन शुल्क

Follow us by Email Absolutely FREE

Share for Care

If you LIKE what we are posting here, please share it on your Facebook page. Just copy the URL link and paste on your Facebook status update.
आपण ह्या ब्लॉगच्या URL लिंक्स शेअर केल्यात तर आम्हाला आनंदच वाटेल.
You can share the links to this blog.

हे पोस्ट वाचणाऱ्यांनी हेही वाचलेत