Saturday, January 9, 2016

Tricky Questions–1 Extended

image

योग्य अक्षरांची पूर्तता करा.

A) U व D

B) I व T

C) E व D

D) U व P


 

हा सुध्दा प्रश्न महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या प्रश्नपत्रिकेतूनच घेतला आहे.

तुमचा अंदाज अतिशय बरोबर आहे, त्यात THURSDAY हा शब्द आहे. मग उरलेल्या रिक्त जागी U व D येणार हे ओघानेच आले.

उत्तर :A) U व D

अर्थात ज्या प्रश्नांना वरचे ‘लॉजिक’ वापरता येणार नाही, तेथे तुम्ही आधी सांगितल्याप्रमाणे संख्याश्रेणी अथवा समोरासमोरील अक्षरांच्या संबंधातील पडताळून पाहणे योग्य असेल.